Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

1.2 Att arbeta i projektform

Ordet projekt kommer från latinet,  och betyder ungefär ”någonting man företar sig”. Ursprungligen syftade ordet på den plan som man skulle följa när man företog sig något. Den här typen av planer har gjorts under lång tid. Det hade varit omöjligt att uppföra pyramiderna i Egypten och i Mellanamerika utan projektplaner, och detsamma gäller byggandet av Kinesiska muren, samt av vägar, slott och fästningar.

Varför arbeta i projektform?

Projekt gör det komplexa hanterligt
Projekt formar tydlighet. Det är lättare att överblicka processen och se helheten i ett projekt än i hela företaget eller organisationen. Tidsplaner, målstolpar och budgetavstämningar hjälper till att bryta ned det komplexa till det hanterliga.

Projekt bygger framtiden!
Forskning, utveckling, komplexa satsningar, förändring - allt det vi förknippar med samhälleliga framsteg, nytänkande och samverkan - organiseras med fördel i projektform. Istället för att fastna i befintliga strukturer och ingrodda föreställningar kan människor och organisationer genom projektformen utveckla, utvecklas och gemensamt finna lösningar på både stora och små problem.

Projekt ger en plattform för att synas
I projekt ansvarar tvärfunktionella grupper tillsammans med leverantörer och kunder för olika funktioner i slutprodukten. Projektledare som har förmågan att delegera får deltagarna att stå på egna ben och skapar plattformar för att de ska synas i nya sammanhang.

Projekt skapar nya affärsmöjligheter
Nya affärsmöjligheter skapas ofta genom projekt. Effektivt genomförda projekt i samverkan mellan kund och leverantör tillfredsställer kundens behov och säkrar framtida affärer.

Projekt är en effektiv skola för ledare

Projekt som tar fram framgångsrika produkter har visat sig vara en effektiv skola för
företagets ledare. Lärande praktikfall är "gratis" om projektet drivs professionellt samtidigt som ledarna tränas i social och kulturell kompetens. Projekt ger en god miljö för lärande.

Tydliga mål och en konsekvent uppföljning ger projektdeltagarna möjlighet till återkoppling, reflektion och upplevelsebaserat lärande. Erfarenheter från ett projekt kan tillvaratas inför kommande projekt och kompetensen inom hela företaget kan höjas.

Projekt är ett sätt att jobba och leva
Att tänka och arbeta i projekt är självklart för oss som i projekt har funnit en överlägsen
organisationsform. Projekttänkande ger struktur och mervärde åt både arbete och fritid.
Att arbeta i projekt är med andra ord inte något nytt, men metoderna har utvecklats och förfinats med tiden. I alla projekt, små som stora, ingår planering av hur lång tid som behövs, åtgärder för att säkerställa att man har de nödvändiga resurserna och riskbedömning. Det här gäller oavsett om projektet är att uppföra en ny byggnad eller förändra organisatione.

Det finns många olika definitioner av vad ett projekt är. Det finns dock några punkter som är gemensamma för alla författare som skrivit om projekt och projektledning:

• Ett projekt har ett klart definierat mål, och utförs en gång för att nå detta mål.
• Ett projekt är avgränsat i fråga om resultat (vad som ska åstadkommas), tid (när det ska vara slutfört) och kostnad.
• Det finns ramar för projektet som inte får överskridas.
• Det finns en organisation för att genomföra projektet.
• Varje individ i organisationen har tydligt definierade arbetsuppgifter och ansvarsområden,.
• Det finns en projektledare, som har det övergripande ansvaret för planering, genomförande uppföljning och utvärdering.

© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014