Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

1.4 Projektledning

Vad innebär projektledning?

Det enkla svaret på frågan i rubriken är: ”Att leda projekt.” Projekt är ett annorlunda sätt att organisera en verksamhet. Det man då behöver fråga sig är på vilket sätt projektledning skiljer sig från att leda ett företags löpande verksamhet.

En definition av projektledning kan vara: ”En väl planerad och organiserad insats för att nå de projektmål som man ställt upp i tid.” Mer konkret innebär detta att man tar fram en projektplan, som innehåller definitioner av mål och delmål, specifika aktiviteter som krävs för att målen ska uppnås, samt tidsplanering och en budget. Projektledning innebär också en löpande uppföljning av planen under genomförandet så att man håller sig till denna. De principer som finns för projektledning kan användas i vilket projekt som helst, oberoende av storlek budget eller tidsbegränsningar.

I grund och botten har projektledarskapet väldigt mycket gemensamt med det ledarskap som praktiseras i löpande verksamhet. Projekt har likheter med löpande verksamhet i och med att de genomförs av människor, begränsas av resurser, planeras genomförs och kontrolleras. Men projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande verksamheten är just löpande och repeteras medan ett projekt är något som är temporärt och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de krav som ställs i just det projektet.

Projektens framgång hänger till stor del på hur kompetent projektledaren är. Även om många andra faktorer också spelar in, och alla som är delaktiga i projektet har ett visst ansvar och måste ha rätt kompetens, har projektledaren det huvudsakliga ansvaret.

Ett framgångsrikt projekt ska vara avklarat inom både de tidsramar och de ekonomiska ramar som ställts upp. Många gånger är orsaken bakom ett misslyckat projekt att just tidsramarna eller budgeten är orimliga. En kompetent projektledare har både kunskapen för att upptäcka det eller andra brister i projektet i tid, och självförtroendet för att våga säga ifrån.

För att ett projekt ska ha så stor chans att lyckas som möjligt bör företagsledningen försöka matcha projektets komplexitet med en projektledare som har motsvarande kompetens. För att avgöra vilken kompetens en projektledare har finns en rad olika certifieringar som på ett objektivt sätt beskriver
Med rätt kompetens på rätt plats i projekt kommer både organisationen och personalen att utvecklas.

Certifiering


Man kan certifiera sig som projektledare. En certifiering i projektledning innebär att man får:
•    Ett internationellt erkänt certifikat vad gäller kompetens och kvalifikation
•    En väldefinierad kompetensnivå
•    Dokumenterad kompetens och återkoppling på vad du behöver för vidareutveckling
•    Ett nytt nätverk du kan ha stor nytta av.

För en organisation innebär en certifiering:
•    Att ni kan visa att ni har kompetenta projektledare
•    Att ni får en gemensam terminologi och använder samma begrepp och metoder
•    Att ni kan tydliggöra olika karriärvägar som bidrar till att stimulera utvecklingen av era projektledare.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014