Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

2.1 Vad är LFA-metoden?

LFA-metoden (The Logical Framework Approach) används för projekt-, program- och verksamhetsplanering. Metoden har sitt ursprung i USA ochbörjade användas redan på 1960-talet. Sedan 60-talet har metoden spridits över världen och används i dag som planeringsverktyg av en omfattande grupp olika aktörer inom en mängd olika samhällssektorer för såväl projekt- som verksamhetsplanering. LFA är en logisk, kreativ och väldigt demokratisk metod. Den bygger på en bred delaktighet av en bred grupp av viktiga intressenter och
kontinuerlig analys under hela planeringsprocessen.

Metoder som LFA kallas med ett samlingsnamn på svenska för mål- och resultatstyrning och på engelska för Results-Based Management (RBM). Man bör skilja på projektplanerings- och projektstyrningsmetoder. LFA är en planeringsmetod som ser till att projektplaneringen blir en strukturerad process i olika steg som leder fram till en tydlig och välfungerande plan med mätbara mål. Därmed möjliggör LFA för god projektstyrning.

LFA-metodiken genomsyras av en bred dialog med fokus på vad som är bäst för målgruppen. Viktiga intressenter inklusive målgruppen är därmed alltid delaktiga i framtagandet av projektplanen/ verksamhetsplanen. Projektgruppen skapar på detta sätt tidigt en bra förankring av projektet, vilket sedan underlättar själva projektgenomförandet och stärker möjligheten att nå uthålliga resultat.

LFA ser till att man börjar i rätt ända, genom att lyssna och analysera vad som ska lösas, innan man kommer fram till vilka aktiviteter som ska genomföras. Det är meningen att LFA-verktyget ska användas under projektcykelns alla faser, inte enbart under planeringsprocessen - även under genomförande och vid utvärdering.

LFA-metoden i korthet

● En resultatstyrd planeringsmetod för projekt, program och verksamhet.
● En planeringsprocess som bygger på delaktighet med intressenter där målgruppen är i fokus.
● En metod som leder till relevanta, genomförbara och uthålliga projekt.
● Ett verktyg som ger förutsättningar till lärande genom kontinuerlig uppföljning och analys av resultat.
● Ett instrument som, utöver planering, även används av projektgrupper och finansiärer vid analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av projekt, programoch verksamhet.

© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014