Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

2.3 Varför nio olika steg i planering enligt LFA?

Man kan fråga sig varför nio olika steg behövs vid planering. Trots att man vid en första anblick kan tycka att nio steg är mycket, så förstår man snart att alla etapperna har ett viktigt syfte.

Det är en process att ta fram en bra plan. De personer som skapade LFA-metoden har verkligen tänkt till, varje enskilt steg har en viktig funktion för att projektgruppen ska kunna utveckla en kvalitetssäker plan, dvs. en plan som är såväl relevant som genomförbar och som leder till ett projekt med hållbara långsiktiga resultat.

Relevans: Med hjälp av steg 1–4 i LFA (omvärldsanalys, problemanalys, intressentanalys, målformulering) kan man se om man gör rätt saker, om projektidén är relevant det vill säga om projektet löser målgruppens problem. Man säkerställer att projektplanen blir relevant genom att lyssna på och involvera relevanta intressenter i planeringen (steg 2). Förutsatt att det är relevanta intressenter som genomför problemanalysen (steg 3) och att målformuleringen sedan (steg 4) bygger på den problemanalys som rätt intressenter har gjort blir projektplanen relevant.

Genomförbarhet: Med hjälp av steg 5–7 (aktiviteter, resurser, mått på måluppfyllelse) kan man se att man gör på rätt sätt, det vill säga om projektet är genomförbart. Man kan mäta med indikatorer (steg 7) att projektet är genomförbart, att man uppnår resultat. Genomförbarhet för ett projekt innebär att man genom tillräckliga och rätt aktiviteter (steg 5) och tillräckligt med resurser (tid, personal och budget, steg 6) uppnår målen. Detta mäter man genom att successivt följa upp med hjälp av indikatorer och verifikationskällor (enkäter, intervjuer, prov, studier etc.)

Uthållighet/Bärkraft: Med hjälp av steg 8 och 9 (bedömning av risker och hantering av dem samt analys av förutsättningar) kan man se till att projektet kan fortsätta av egen kraft, utan stöd utifrån det vill säga att det uppnår långsiktiga och uthålliga resultat. Det gäller då för projektgruppen att analysera och hantera potentiella risker(steg 8) samt att ha realistiska antaganden om vad andra aktörer hanterar (steg 9) för att få uthållig effekt och för att uppnå hållbara resultat.

De olika stegen genomförs i olika omgångar. Vid en LFA-workshop genomför intressenterna en problemanalys (steg 3). De tar sedan även fram förslag på mål för projektet (steg 4), utvecklar ett första förslag på aktivitetsplan (steg 5) och gören inledande riskanalys (steg 8). Detta arbete blir, med en van LFA-moderator som stöd, effektivt.

En stor och mycket viktig del av planeringen blir på detta sätt genomförd tillsammans med intressenterna, vilket underlättar genomförandet och måluppfyllelsen. Alla dessa förslag som tas fram på workshopen lämnas sedan över i en rapport till projektgruppen. Projektgruppen tar därefter med hjälp av detta underlag och fortsatt tillämpning av LFA metoden fram en komplett projektplan.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014