Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

2.5 LFA–matris - en sammanfattad projektplan

Projektplaner kan, på ett tydligt och överskådligt sätt sammanfattas genom den så kallade LFA-matrisen. LFA är själva metoden, det vill säga planeringsprocessen i dess nio olika steg, en process utförd i delaktighet med relevanta intressenter.

LFA-matrisen är endast ett sätt att sammanställa projektplanen för att få en över-blick. Missuppfattningar finns ibland kring detta, då man uppfattar själva matrisen som LFA-metoden i sig.  Matrisen kan dock skrivas först efter att alla steg i LFA-analysen har genomförts på rätt sätt, det vill säga då projekt eller programplanen är färdig, en process som har beskrivits ovan. LFA-matrisen finns ofta som en bilaga till själva projektplanen.

LFA-matrisen är ett utmärkt instrument för projektgruppen att ha som styrdokument vid till exempel projektmöten. Även för utvärderingsteam, finansiärer och andra beslutsfattare ger matrisen en god överblick över projektet och kan användas som stöd i dialog mellan parter. Utseende på LFA-matriser, rubrikerna i matrisen, skiftar lit, beroende på projektägarens  och finansiärens behov, men ofta antar matrisen nedanstående form och rubriker. Resultatet från de olika stegen I LFA-processen fylls i rutorna under respektive rubrik.

Tänk på att matrisen enbart är en sammanfattning av en projektplan, all information får inte plats, men den viktigaste bör ingå i matrisen, enligt nedan beskrivna modell.

 

 Projektlogik 
 Indikatorer 
 Verifikationskällor
 Antaganden
 Övergripande mål  
 (indikatorer) (verifikationskällor)  
 
 Projektmål
 indikatorer
 verifikationskällor Antaganden
 Delmål 
 indikatorer verifikationskällor
 Antaganden
 Aktiviteter förväntade
 prestationer   
 resurser
 Förutsättningar 


Indikatorer och verifikationskällor för övergripande mål står inom parentes i matrisen eftersom  för ett project  behöver man inte mäta resultat på denna nivå. Måluppfyllelse på denna övergripande nivå påverkas ju av flera projekt och verksamheter i samhället, inte enbart ett enskilt projekt.  I matrisen inkluderas även en ruta för förväntade prestationer i LFA-matrisen, vilket är direkta kortsiktiga resultat av aktiviteter, se steg 4 I LFA-analysen.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014