Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

6.1 Uppföljning och utvärdering

Enkelt uttryckt svarar uppföljningen på frågan: Hur går det? Det handlar alltså om att följa upp att projektet är på rätt väg.
 
Utvärdering är något annat. Om uppföljningen svarar på hur det går, så ska utvärderingen svara på varför det går som det gör. Det innebär att kritiskt granska och värdera det som hänt i ett projekt. Mer konkret ska en utvärdering besvara om det som görs svarar upp mot den problembeskrivning och de mål som finns för projektet.  Fokus i en utvärdering är alltså på resultat och effekter, inte på aktiviteter och utfallet av dessa

Att utvärdera är att synliggöra resultat utifrån de mål man ställt upp. Det är viktigt för alla inblandade att få reda på vad arbetet faktiskt lett till. Bara med den kunskapen i bagaget kan man gå vidare och utveckla projektet eller skapa nya projekt. Det är också viktigt för att kunna kommunicera resultatet till projektgruppen, målgruppen eller finansiärer.

Utvärderingar är alltså ett redskap i det egna och organisationens lärande, och en möjlighet att få bekräftelse på ett gott utfört arbete. Sammanfattningsvis kan man säga att utvärdering är ett medel för att kvalitetssäkra verksamheten och kompetensutveckla organisationen och medlemmarna.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014