Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

6.5 Vem ska lära av utvärdering?

En viktig fråga att ställa sig är för vem utvärderingen ska göras? Det generella svaret är att en lärande utvärdering vänder sig till hela projektorganisationen, dvs. den som äger projektet, samverkanspartners, styrgrupp, projektledning och deltagare.
 
Vissa delar av en utvärdering kan specifikt vända sig till en viss nivå i projektorganisationen. Viktigt är dock att än en gång poängtera värdet av en stark koppling till projektets styrgrupp och till dem som ”äger” de problem som projektet är tänkt att lösa och därmed också möjligheter att bidra till lösningar som är hållbara på sikt.
 
Vid återföring av utvärderingsresultat till projektet, kan även tänkta mottagare av projektresultat involveras för att delta i analys och diskussioner kring eventuella dilemman och vägval i projektet, men också i en analys av identifierade framgångsfaktorer. På detta sätt görs de delaktiga på ett tidigt stadium, vilket underlättar beslut om nya arbetssätt i reguljär verksamhet eller spridning till andra organisationer. 
 
En förutsättning för en lärande utvärdering är att organisationen som man verkar i fungerar som en lärande miljö med bl.a. dialog, delaktighet och kritisk reflektion. Man kan inte se utvärderingen som en isolerad lärmöjlighet. Det är snarare så att hela projektet behöver organiseras för lärande och där utgör utvärderingen ett stöd i processen. Mellan återföringarna bör aktiviteter pågå för att synliggöra utvärderingen för fler samt aktivera och motivera dem till nödvändiga förändringar.


© HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014