Drivs av Luckan
Drivs av Luckan

Välkommen till fyrk.fi som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.

På startsidan är bidragskällorna listade kronologiskt enligt ansökningstid. Du kan göra en textsökning i sökfältet, eller klicka på länken “Filter” och söka fram bidragskällor med hjälp av sökord. Här kan du också välja att lista de bidragskällor som har fortlöpande eller varierande ansökningstider, de som annars är listade efter bidragskällorna med en ett exakt datum. I sökresultaten listas endast de bidragskällor som har en ansökningstid i framtiden definierad.

Informationen i fyrk.fi uppdateras kontinuerligt av personalen i Luckan. Fr.o.m. senhösten 2013 ges alla bidragskällor möjligheten att själva uppdatera sin information i fyrk.fi.

Tipsa oss gärna om bidragskällor som inte syns i sökresultaten.

Ansökningstiderna i sökresultaten kan vara preliminära/riktgivande. Kontrollera ALLTID ansökningstiderna på bidragskällans hemsida.

Förfrågningar rörande Fyrk.fi görs till Karl Norrbom, e-post: [email protected]

Den första versionen av Fyrk.fi versionen lanserades av Luckan i Helsingfors år 2003, med finansiering från Svenska kulturfonden, som också stöder utformningen av den här nya versionen. Nya Fyrk.fi har också ingått i ett projekt som finansierades av Nylands Förbund. I projektet kartlade vi kommuners intresse i östra Nyland att använda Fyrk.fi som plattform för att informera om kommunala stipendier och understöd.


Visa alla

Välkommen till ProjektProffs - ett stödverktyg för projektaktörer. Använd ProjektProffs när du vill utveckla ditt projektkunnande och öka din konkurrenskraft vid sökandet av externa projektmedel.

Innehållet i ProjektProffs har skapats av PDGE Oy och Kreativa delaktiga Finland synliggör materialet på fyrk.fi i samarbete med Svenska kulturfonden.


Börja här

6.8 Att tänka på utvärdering vid ansökan

Om du arbetar med din ansökan finns det några saker som är viktiga att tänka på gällande den framtida utvärderingen:

  • Ta redan nu fram en preliminär utvärderingsplan. Planen kan i ansökan vara mycket kortfattad, men ni behöver svara på de fyra frågorna varför ni ska utvärdera, vad ni ska utvärdera, hur utvärderingen ska genomföras och hur resultaten ska återföras och spridas.

  • Budgetera tillräckligt. En lärande utvärdering är resurskrävande oavsett om den görs internt i projektet eller av en extern utvärderare. Den förutsätter närhet och kontinuitet. Det är svårt att ange en exakt procentsats eller en viss summa, utan det kan variera mellan olika projekt och skilda ambitionsnivåer. Kostnaden beror bl.a. på hur mycket ni själva är beredda att göra i form av uppföljning och egenutvärdering. Har ni en utvärderingsplan förenklar den er bedömning av hur mycket tid som behövs för olika delar av utvärderingen.

  • Ta ställning till om det finns ett värde för projektet med att projektledare och/eller utvärderare ges möjlighet att delta i något av de nätverk som skapats i regionen. Kostnader för arbetstid och resor behöver i så fall också tas upp i budgeten. Genom att träffa andra för utbyte av erfarenheter och diskussioner kring kritiska faktorer, kan man spegla sitt eget projekt och få stöd i såväl kvalitetsarbetet som insatser för spridning och påverkan.

 © HCI Productions Oy & PDGE Oy, 2014